تحلیل سناریو

آینده پژوهی

آینده پژوهی

آینده پژوهی (Future Study)، به معنای مطالعه علمی آینده ممکن، محتمل و مطلوب گزینه های موجود است. این تکنیک برای جهت دهی به این گزینه ها که ریشه در گذشته و حال دارند استفاده می شود.

نرم افزار سناریو ویزارد

نرم افزار سناریو ویزارد

نرم افزار سناریو ویزارد Scenario Wizard برای انجام تحلیل تعادلی اثر متقابل در تحلیل سناریوهای آینده پژوهی کاربرد دارد. سناریو ویزارد، ابزاری برای قضاوت های کیفی کمی شده را دریافت نموده و سناریو ها را ارائه می دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری