برنامه ریزی شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری مسئولیت استراتژیک شهری تلقی می شود که با نتایج و پیامدهای عملیاتی همراه است و تعامل فعال با حوزه های مختلف شهری دارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری