بازنمونه گیری

نمونه گیری

نمونه گیری

نمونه گیری در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد که در آن تعداد مشاهدات از پیش تعیین شده از جمعیت بزرگتری گرفته می شود.

جک نایف

جک نایف

جک نایف  (Jackknife)، یک روش باز نمونه گیری است. موریس کوانتل (۱۹۴۹)، تکنیک جک نایف را معرفی کرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری