انعطاف پذیری مالی، مدیریت مالی، مبانی نظری انعطاف پذیری مالی

انعطاف پذیری مالی

انعطاف پذیری مالی

انعطاف پذیری مالی درجه‌ای از ظرفیت و سرعت که شرکت که منابع موردنیاز برای واکنش‌های تدافعی و تهاجمی را برای افزایش ارزش شرکت، فراهم نماید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری