اندازه گیری فراوانی

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی  (Descriptive statistics) بخش مهمی از تحلیل داده هاست که برای توصیف ویژگی های اساسی داده ها در مطالعه استفاده می شود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری