انجام تحلیل با لیزرل

نرم افزار Lisrel

نرم افزار Lisrel

نرم افزار Lisrel مخفف (linear structural relations) در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای متغیرهای آشکار و پنهان استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

مدیر آماری