افشای اجباری اطلاعات

افشای اطلاعات

افشای اطلاعات

افشای اطلاعات فرآیند تهیه اطلاعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی است. افشای اطلاعات به صورت اجباری و اختیازی در شرکت های مالی انجام می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری