ارزش مشتری

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی

مشتری در بازاریابی، مهم ترین رکن و دریافت کننده پیام در بازار است و این سرآغاز گستره جهانی تجارت و مدیریت مشتری گرا است.   

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری