آموزش نرم افزار lisrel

نرم افزار Lisrel

نرم افزار Lisrel

نرم افزار Lisrel مخفف (linear structural relations) در مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای متغیرهای آشکار و پنهان استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری