آموزش محاسبه ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف

ضریب پایایی کریپندورف ( krippendorf coefficent)، معیاری برای اندازه گیری اعتبار تحلیل کیفی است.  کلاز کریپندورف (۲۰۰۴)، شاخص پایایی کریپندورف را معرفی کرد. آلفای کریپندورف یک ضریب پایایی توسعه یافته برای اندازه گیری توافق بین کدگذاران در تحلیل کیفی است. ا

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری