آموزش شهروندی

مدیریت شهری

مدیریت شهری

مدیریت شهری مسئولیت استراتژیک شهری تلقی می شود که با نتایج و پیامدهای عملیاتی همراه است و تعامل فعال با حوزه های مختلف شهری دارد.

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی، کسب آگاهی در مورد حقوق شهروندی است. این عامل، نقش مهمی در نهادینه شدن حقوق شهروندی دارد. آموزش شهروندی منجر به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت‌های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می‌گردد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری