آموزش آلفای کرونباخ در SPSS

آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

 آلفای کرونباخ معمول­ ترین ضریب پایایی ثبات داخلی است که  معرف میزان تناسب گروهی از آیتم ­هایی است که یک سازه را می ­سنجند. پایایی یک وسیلۀ اندازه گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. کاپلان و ساکوزوا (۲۰۰۱) گفته‌اند” پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات، با تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری