آزمون T مستقل

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل

آزمون T مستقل یک آزمون پارامتریک برای مقایسه متغیرهای دارای مقیاس فاصله ای و نسبی در دو گروه است. دو گروه مستقل چه رفتاری در یک زمینه دارند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری