تحلیل آماری

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره (Parameter & Statistic)، برای تخمین یک مقدار مجهول استفاده می شوند، پارامتر مقدار مجهول جامعه و آماره مقدار مجهول نمونه را مشخص می کند.

آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی آمار استنباطی (Inferential Statistics)، روش‌های متعددی است  که در آن‌ها می‌توان از اطلاعات ...

همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

 همبستگی و علیت  دو ایده مرتبط هستند، به این صورت که همبستگی دلالت بر علیت ندارد، اما علیت همیشه دلالت بر آن دارد.

نقطه برش

نقطه برش

نقطه برش (Cut-off point)، مشخص کردن حد امتیازی براساس یک آزمون است که افراد جامعه را به طبقات مختلف تقسیم می کند.

فناوری

فناوری

فناوری (Technology)، استفاده از دانش برای دستیابی به اهداف عملی به روشی تکرارپذیر مانند ماشین آلات است.

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه به یک تکنیک آماری اشاره دارد که از دو یا چند متغیر مستقل برای پیش‌بینی نتیجه یک متغیر وابسته استفاده می‌کند.

آزمون همبستگی کندال

آزمون همبستگی کندال

آزمون همبستگی کندال (Kendall rank correlation coefficient) درجه شباهت بین دو مجموعه از رتبه های داده شده به یک مجموعه از اشیاء را ارزیابی می کند.

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q

نمودار Q-Q یا نمودار چندک-چندک، نقش بسیار حیاتی در تجزیه و تحلیل گرافیکی و مقایسه دو توزیع احتمال با ترسیم چندک های آنها در برابر یکدیگر دارند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری