مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت (Corporate Social Responsibility)، با هدف همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و رشد و توسعه پایدار کسب و کار مد نظر قرار می­ دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

سطح معنی داری

سطح معنی داری

پارامتر و آماره

پارامتر و آماره

آمار استنباطی

آمار استنباطی

همبستگی و علیت

همبستگی و علیت

مدیر آماری