مدیریت بحران

مدیریت بحران

بحران از ریشه یونانی در معنای جور کردن، قضاوت، لحظه حساس و مشاجره گرفته‌شده است. بحران به معنای تغییر ناگهانی است که در جریان یک بیماری پدید می‌آید و صفت ویژه آن معمولاً بروز حوادث و وخامت است. در معنای ...

مدیر آماری