گراندد تئوری

مالتی گراندد

مالتی گراندد

مالتی گراندد (Multi grounded)، از مشتقات نظریه داده بنیاد است که از تلفیق مفاهیم تجربی و نظری ایجاد می شود. 

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر

گراندد تئوری گلیزر  (Glaser Grounded theory)، نوعی از روش داده بنیاد است که استراتژی گراندد تئوری را تفسیر معنای شخصی در زمینه تعامل اجتماعی می داند.

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد یا گراندد تئوری برای تولید یک نظریه در قالب مجموعه ای از فرضیه های مربوط به هم استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری