کیودی ای ماینر

نرم افزار QDA Miner

نرم افزار QDA Miner

نرم افزار QDA Miner، نرم افزار روش های ترکیبی و تحلیل داده های کیفی است که توسط Provalis Research توسعه یافته است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری