پیاز تحقیق

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش

پیاز پژوهش  (research onion) مراحلی را که باید در هنگام تدوین استراتژی تحقیق پوشش داده شود را نشان می دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری