پرسشنامه دلفی

روش دلفی

روش دلفی

روش دلفی (Delphi method) فرآیندی است که برای رسیدن به نظر یا تصمیم گروهی از طریق نظرسنجی از گروهی از کارشناسان استفاده می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری