پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی (Composite Reliability)، معیاری برای اندازه گیری سازگاری درونی سنجه های مقیاس است. شاخص CR برابر با مقدار کل واریانس نمره واقعی نسبت به واریانس نمره کل مقیاس است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری