نمونه گیری

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس

نمونه گیری در دسترس (Convenience Sampling)،روشی برای جمع آوری نمونه به صورت غیرتصادفی است که به راحتی در اختیار محقق قرار دارد.

نمونه گیری سیستماتیک

نمونه گیری سیستماتیک

نمونه‌گیری سیستماتیک به عنوان یک روش نمونه‌گیری احتمالی تعریف می‌شود که در آن محقق با انتخاب یک نقطه شروع تصادفی، عناصری را از یک جامعه هدف انتخاب می‌کند و اعضای نمونه را پس از یک «فاصله نمونه‌گیری» ثابت انتخاب می‌کند.

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای

نمونه گیری خوشه ای به عنوان یک روش نمونه‌گیری تعریف می‌شود که در آن محقق خوشه‌های متعددی از افراد از یک جمعیت ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده ویژگی‌های همگن هستند و شانس مساوی برای حضور در نمونه را دارند.

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل

نمونه گیری پانل (Panel sampling)، شامل انتخاب تصادفی گروهی از افراد برای عضویت در یک پانل است که چندین بار در یک دوره زمانی در یک مطالعه شرکت می کند.

نمونه گیری تصادفی

نمونه گیری تصادفی

نمونه‌گیری تصادفی بخشی از تکنیک نمونه‌گیری است که در آن هر نمونه از احتمال مساوی برای انتخاب شدن برخوردار است

نمونه گیری نظری

نمونه گیری نظری

نمونه‌ گیری نظری (theoretical sampling) روشی است که نمونه‌ها بر اساس نتایج داده‌های جمع‌آوری‌شده با هدف درک عمیق‌تر از منطقه یا توسعه نظریه‌ها انتخاب شوند.

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند

نمونه‌ گیری هدفمند (Purposive sampling) انتخاب نمونه های خاصی است که اطلاعات زیادی در مورد موضوع مورد نظر داشته باشند. 

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی

نمونه گیری گلوله برفی (Snowball sampling) یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای به عنوان یک روش نمونه گیری غیراحتمالی است که در آن نمونه ها دارای صفات خاصی هستند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری