نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS

نمونه تحلیل با EVIEWS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی داده های مالی است. نرم افزار ایویوز یکی از نرم‌افزار‌های آماری و اقتصادسنجی به روز است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری