نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS

نمونه تحلیل با AMOS، شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است. نرم افزار آموس برای محاسبه مدل معادلات ساختاری استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری