نرم افزار smartpls 4

نرم افزار SMARTPLS 4

نرم افزار SMARTPLS 4

نرم افزار SMARTPLS 4 نسخه جدید منتشر شده نرم افزار SMARTPLS برای تحلیل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی است. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری