معرفی Q METHOD

روش شناسی کیو (Q)

روش شناسی کیو (Q)

روش شناسی کیو (Q) روشی تحقیقی است که برای رتبه بندی  گویه های  بررسی شده(عبارت، جمله، عکس، خبر و مانند آن) که با استفاده از مقیاسی شبیه به مقیاس لیکرت بکار می رود و همبستگی بین پاسخ های مختلف افراد، به این رتبه بندی معطوف می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری