مسئوليت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت (Corporate Social Responsibility)، با هدف همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و رشد و توسعه پایدار کسب و کار مد نظر قرار می­ دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری