مدیریت دانش

ترجمان دانش

ترجمان دانش

ترجمان دانش به عنوان روشی جهت استفاده کاربردی از دانش نظری تولید شده توسط دانشگاه ها جهت بهبودفرایندهای آموزشی و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری