محیط سازمانی

جو سازمانی

جو سازمانی

جو سازمانی (Organizational climate) به عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده فرهنگ‌های گروهی یا زندگی تعاملی سازمان تلقی می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری