محاسبه ضریب Rho در Smartpls، آموزش SMARTPLS3، آموزش PLS3

ضریب Rho

ضریب Rho

ضریب Rho که به آن ضریب پایایی همگون گفته می شود، از شاخص های روایی همگرا است که برای آزمودن پایایی درونی سازه ها استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

آخرین اخبار

مدیر آماری