متغیر واسطه ای و تعدیلگر

انواع متغیر

انواع متغیر

انواع متغیر در تحقیقات آماری به عنوان ویژگی یک مطالعه براساس نقش و کارکرد آن در پژوهش و روش اندازه گیری آن مشخص می شود. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری