متغیر ابزاری

برآوردگر ۲SLS

برآوردگر ۲SLS

برآوردگر ۲SLS  یا حداقل مربعات دو مرحله ای (Two-Stage Least Squares) یک تکنیک رگرسیونی برای تخمین مدل های معادلات همزمان براساس متغیر ابزاری است.

آزمون سارگان

آزمون سارگان

آزمون سارگان(Sargan Test)، روشی برای تشخیص عدم همبستگی جملات خطای مدل رگرسیونی و متغیرهای ابزاری در مطالعات اقتصادسنجی است. این آزمون توسط جان دنیز سارگان (۱۹۵۸)، معرفی شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری