مبانی نظری برنامه درسی محیط کار

برنامه درسی محیط کار

برنامه درسی محیط کار

برنامه درسی محیط کار را از طریق تعامل و پویایی­های موجود در بین کارمندان به­ طور فردی (بازیگران منفرد) و کل سازمان (جمع­ها) تعریف می­ کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری