قوم نگاری

فراقوم نگاری

فراقوم نگاری

فراقوم نگاری (Meta-ethnography) یک روش سنتز کیفی معتبر و کامل است که به محققان کمک می کند به بینش ها و نتایج جدیدی دست یابند.

قوم نگاری

قوم نگاری

قوم نگاری (Ethnography )، روشی کیفی برای جمع آوری داده ها است که اغلب در علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده قرار می گیرد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری