فراترکیب بارسو

تکنیک فراترکیب

تکنیک فراترکیب

فراترکیب یک تکنیک کیفی برای تحلیل و تفسیر داده های متنی است. فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطلاعات و یافته های مطالعات دیگر را بررسی و با ترکیب آنها، یک استعاره جدید طراحی می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری