فراتحلیل

مقایسه فراترکیب و فراتحلیل

مقایسه فراترکیب و فراتحلیل

مقایسه فراترکیب و فراتحلیل، در نشان دادن هدف این دو تکنیک در ترکیب تحقیقات مشخص می شود. دو تکنیک فراترکیب و فراتحلیل تحقیقات گذشته را ترکیب می کنند

فرا رگرسیون

فرا رگرسیون

فرا رگرسیون (Meta-regression)، تحلیل متغیرهای تعدیلگر پیوسته در تحلیل فراتحلیل است. فرا رگرسیون یا متا رگرسیون به عنوان یک متاآنالیز تعریف می شود که از تحلیل رگرسیون برای ترکیب، مقایسه و ترکیب یافته های تحقیقاتی از مطالعات متعدد استفاده می کند و در عین حال اثرات متغیرهای کمکی موجود را بر روی یک متغیر پاسخ تنظیم می کند.

تورش انتشار

تورش انتشار

تورش انتشار ( Publication Bias)، سوگیری مطالعات چاپ شده را نشان می دهد. تورش انتشار در فراتحلیل  منجر به عدم تعیین صحیح ارتباط بین عامل مواجهه و پیامد می شود.

مدل های فراتحلیل

مدل های فراتحلیل

مدل های فراتحلیل مبتی بر اثرات ثابت و اثرات تصادفی هستند. معیار انتخاب مدل مناسب در فراتحلیل آزمون های ناهمگونی هستند.

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر

مقایسه فراتحلیل با روش های دیگر، تفاوت ها و شابه این روش را با دیگر روش های کیفی نشان می دهد. فراتحلیل رویکردی پیشرفته، چند سحی، چند بعدی و در عین حال چند روشی است.

نرم افزار CMA

نرم افزار CMA

نرم‌ افزار CMA، مخفف (comprehensive meta-analysis)، یکی از جامع‌ ترین نرم‌ افزار های متا آنالیز یا فرا تحلیل در دنیا است.

روش فراتحلیل

روش فراتحلیل

فراتحلیل یا متا آنالیز (Meta-Analysis) یک روش کمی و عینی برای ترکیب نتایج مطالعات پیشین در یک موضوع خاص است. همچنین روش مناسبی برای خلاصه سازی نتایج تعداد زیادی از تحقیقات، در مقایسه با داوری ذهنی درباره تحقیقات است. 

متا آنالیز

متا آنالیز

فرا تحلیل (Meta Analysis) یک روش تجزیه و تحلیل آماری است که از ترکیب نتایج متعدد آنالیزهای آماری به دست می آید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری