شاخص F SQUARE

شاخص اندازه اثر

شاخص اندازه اثر

شاخص اندازه اثر (F SQUARE)، نشان می دهد یک متغیر پنهان مستقل، چه تاثیر قابل توجهی بر متغیر وابسته دارد. اندازه اثر F2  به صورت نسبتی از تغییرات R2 به روی بخشی از واریانس متغیر مکنون درونزا است که به صورت تبیین نشده در مدل باقی می ماند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری