روش POS-PLS

بخش بندی پیش بینی گرا POS-PLS

بخش بندی پیش بینی گرا POS-PLS

بخش بندی پیش بینی گرا Prediction-Oriented Segmentation (POS)  روش تقسیم‌بندی در معادلات ساختاری مبتنی بر فاصله است. این یک رویکرد خوشه‌بندی با تخصیص قطعی مشاهدات به گروه‌ها را دنبال می‌کند. از یک اندازه‌گیری فاصله برای تخصیص مجدد مشاهدات استفاده می‌کند. به این ترتیب، هیچ فرض توزیعی ندارد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری