روش ENTROPY SHANON

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

آنتروپی شانون shannon entropy یک روش رتبه بندی براساس معیار فراوانی از میزان اطلاعات یا میزان تصادفی بودن یک متغیر است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری