داده گمشده

داده گمشده

داده گمشده

داده گمشده (Mising data)، در آمار، زمانی اتفاق می افتد که هیچ مقدار داده ای برای متغیر در یک مشاهده ذخیره نمی شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری