جایگشت Permutation

الگوریتم جایگشت (Permutation)

الگوریتم جایگشت (Permutation)

الگوریتم جایگشت (Permutation)، بررسی می کند آیا گروه های داده از پیش تعریف شده تفاوت های آماری معنی داری در برآورد پارامترهای خاص گروه خود دارند یا خیر.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری