تکنیک MCDA

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین

روش بهترین-بدترین (Best Worst Method)، BWM یک روش تصمیم گیری چندمعیاره بر پایه مقایسات زوجی برای رتبه بندی است.

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیارهMultiple-criteria decision-making (MCDM) یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) زیرشاخه ای از تحقیقات عملیاتی است که به صراحت چندین معیار متضاد را در تصمیم گیری (هم در زندگی روزمره و هم در محیط هایی مانند تجارت، دولت و پزشکی) ارزیابی می کند.

روش MOORA

روش MOORA

روش MOORA مخفف (Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio Analysis) برای  انتخاب بهترین گزینه براساس تعدادی معیار استفاده می شود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری