تحلیل کیفی

اشباع نظری

اشباع نظری

اشباع نظری (theoretical saturation)، نقطه ای در تحلیل کیفی است که در آن جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های اضافی به شما اطلاعات بیشتری درباره موضوع شما نمی دهد.

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس

سنتزپژوهی روبرتس یک رویکرد شش مرحله ای است که توسط روبرتس و پتیکرو (۲۰۰۶)، برای انجام تحلیل کیفی سنتزپژوهی معرفی شده است. 

کدگذاری در تحلیل کیفی

کدگذاری در تحلیل کیفی

کدگذاری در تحلیل کیفی فرآیند برچسب گذاری و سازماندهی داده های کیفی شما برای شناسایی موضوعات مختلف و روابط بین آنهاست.

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد

تحلیل داده بنیاد یا گراندد تئوری برای تولید یک نظریه در قالب مجموعه ای از فرضیه های مربوط به هم استفاده می شود.

انجام تحلیل کیفی

انجام تحلیل کیفی

پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های پیچیده اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه، مشاهده مشارکتی، مستندات، پرسشنامه و … استفاده می‌کند. پیدایش تحقیق کیفی به وجود عامل انسانی مربوط می‌شود.

درباره مدیر آماری

درباره مدیر آماری

مدیر آماری یک وب سایت حرفه‌ای برای تحلیل آماری است. در مدیر آماری روش جدیدی از تحلیل آماری را تجربه کنید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری