تحلیل تتراد تأییدی

تحلیل تتراد تأییدی

تحلیل تتراد تأییدی

تحلیل تتراد تأییدی Confirmatory Tetrad Analysis (CTA)، روشی برای آزمایش و مقایسه برازش مدل‌های معادلات ساختاری (SEM) بر اساس تترادها (تفاوت در حاصل ضرب جفت کوواریانس متغیرهای مشاهده‌شده) است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری