اندازه اثر مبتنی بر همبستگی

اندازه اثر فراتحلیل

اندازه اثر فراتحلیل

اندازه اثر فراتحلیل به مطالعات مختلف مربوط می شود و سپس همه مطالعات را در تجزیه و تحلیل واحد ترکیب می کند. اندازه اثر یک مفهوم آماری است که قدرت رابطه بین دو متغیر را در مقیاس عددی اندازه گیری می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری