انتخاب مدل با AIC

معیار اطلاعات آکائیک

معیار اطلاعات آکائیک

معیار اطلاعات آکائیک (Akaike Information Criterion)یک روش ریاضی برای ارزیابی میزان تناسب یک مدل با داده هایی است که از آن تولید شده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری