امکان سنجی ایده ها و پروژه ها

امکان سنجی TELOS

امکان سنجی TELOS

امکان سنجی TELOS یک روزش ارزیابی و تحلیل پتانسیل پروژه است. این مطالعه براساس موارد هزینه و پتانسیل و پیش زمینه پروژه انجام می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری