اریبی مطالعات

تورش انتشار

تورش انتشار

تورش انتشار ( Publication Bias)، سوگیری مطالعات چاپ شده را نشان می دهد. تورش انتشار در فراتحلیل  منجر به عدم تعیین صحیح ارتباط بین عامل مواجهه و پیامد می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری