آموزش محاسبه ضریب پایایی درون طبقه ای

ضریب پایایی درون طبقه ای

ضریب پایایی درون طبقه ای

ضریب پایایی درون طبقه ای (Intraclass Correlation Coeficient)، یک معیار ارزیابی اعتبار تحلیل کیفی است. این ضریب برای محاسبه توافق بین دو کدگذار در تحلیل کیفی استفاده می شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری