آموزش آزمون همبستگی کندال در SPSS

آزمون همبستگی کندال

آزمون همبستگی کندال

آزمون همبستگی کندال (Kendall rank correlation coefficient) درجه شباهت بین دو مجموعه از رتبه های داده شده به یک مجموعه از اشیاء را ارزیابی می کند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

مدیر آماری